Regulamin konsultacji psychologicznej, udzielanej za pośrednictwem telefonu lub komunikatorów internetowych (dalej: „Regulamin”)

Korzystanie ze strony https://oliwiasamelak.pl oraz współpraca z Oliwia Samelak Meaning od Life jest równoznaczna z oświadczeniem, iż w pełni rozumie się i akceptuje niniejszy regulamin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem i administratorem serwisu Oliwia Samelak Meaning of Life, który działa pod adresem https://oliwiasamelak.pl a zarazem usługodawcą (psychologiem) jest Oliwia Samelak, która wykonuje działalność w Poznaniu przy ulicy Kamieńska 16.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.); Ustawy o działalności leczniczej – Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 3. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych za pośrednictwem telefonu przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

SŁOWNICZEK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

Numer telefonu  – numer telefonu, którym posługuje się osoba korzystająca z konsultacji (Klient);

Komunikator internetowy – zewnętrzne oprogramowanie służące do komunikacji;

Psycholog – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa, posiadająca dyplom magistra psychologii, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca odpowiednie doświadczenie;

Konsultacja Psychologiczna – oznacza pomoc psychologiczną świadczoną przez telefon lub komunikator internetowy przez Psychologa w formie płatnej Konsultacji przez telefon lub komunikator internetowy (w znaczeniu zdefiniowanym §3 ust. 1 Regulaminu)

Serwis Oliwia Samelak Meaning of Life – serwis pod adresem https://oliwiasamelak.pl przy pomocy którego można kupić konsultację psychologiczną;

Usługobiorca (Klient) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnej w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która korzysta z Konsultacji Psychologicznej udzielanej przez Usługodawcę. Klientem może być osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego.;

Usługodawca – oznacza podmiot świadczący konsultacje psychologiczne tj. Oliwię Samelak, będącą stroną Umowy;

Umowa – umowa o świadczenie przez telefon konsultacji psychologicznych zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZEŃ

 1. Psycholog świadczy usługę konsultacji psychologicznej przez telefon, dzwoniąc o zarezerwowanej przez klienta godzinie na jego numer telefonu lub po przez komunikator internetowy i prowadząc z klientem rozmowę 50 minut.
 2. Do zawarcia umowy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą dochodzi w momencie zarezerwowania przez usługobiorcę terminu oraz otrzymania przez usługodawcę wynagrodzenia.
 3. Cena pojedynczej konsultacji psychologicznej przez telefon wynosi 200 zł.
 4. Do zawarcia umowy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą nie dojdzie bez wcześniejszej wpłaty przez klienta kwoty 200 zł, drogą elektroniczną, przy pomocy serwisu dotpay.
 5. Konsultacja psychologiczna nie może być ani skracana ani przedłużana.
 6. W przypadku kiedy świadczenie konsultacji psychologicznej zostanie skrócone z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują w stosunku do Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w szczególności nie przysługuje mu zwrot uiszczonej na rzecz usługodawcy płatności.
 7. Usługobiorca może korzystać z konsultacji psychologicznej, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych o jakich mowa w § IV ust. 1 Regulaminu.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Warunkiem korzystania z konsultacji psychologicznej przez telefon jest posiadanie przez Usługobiorcę telefonu komórkowego z aktywną kartą sim, z polskim numerem telefonu.
 2. Warunkiem korzystania z konsultacji psychologicznej przez komuikator internetowy jest posiadanie przez Usługobiorcę komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu umożlwiającego swobodną komunikację online.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu podania przez usługobiorcę numeru telefonu, z którym połączeniem obciążone jest dodatkowymi opłatami niż wynikającymi ze standardowego cennika operatora na terenie Polski.
 4. Usługodawca dzwoni do usługobiorcy z numeru zastrzeżonego.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na telefonie, komputerze lub tablecie, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z konsultacji psychologicznej. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania świadczenia z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdej ze stron Umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 3. W przypadku prawidłowego wykonania prawa odstąpienia, Umowa uważana jest za niezawartą, a Usługobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonej na rzecz Umowy opłaty.
 4. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy przez Usługobiorcę w ten sposób, że informacja o odstąpieniu od Umowy dojdzie do wiadomości Usługodawcy w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem świadczenia, Usługobiorcy nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej na ten cel opłaty jak również żadne inne roszczenia.

REKLAMACJA

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację do 14 dni od chwili zakończenia świadczenia.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana poprzez e-mail lub bezpośrednio na stronie serwisu Oliwia Samelak Meaning of Life po przez formularz kontaktowy na stronie https://oliwiasamelak.pl/kontakt/.
 3. Reklamacje bez pisemnego uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje uzyskane od Usługobiorcy w zakresie świadczenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do rzetelnej pracy w trakcie konsultacji psychologicznych, prowadzenia ich z należytą starannością i wykorzystaniem aktualnej wiedzy, przestrzegania podstawowych praw pacjenta wymienionych w ustawie z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.:Dz.U. z 2012 r. po. 159 ze zm.) oraz przestrzegania Kodeksu Etycznego Psychologa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu konsultacji psychologicznej lub brak możliwości dostępu do konsultacji psychologicznej, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami § VI Regulaminu.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do niepublikowania w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów konsultacji psychologicznych świadczonych przez Usługodawcę. Z uwagi na wartość intelektualną porady każda forma upubliczniania wymaga uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. Konsultacje psychologiczne utrwalone na jakimkolwiek nośniku informacji są własnością Oliwii Samelak i chronione są prawem autorskim na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 7. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów, o których mowa w powyższym ustępie jest możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.
 8. W sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu (myśli samobójcze, samookaleczenia, stany kryzysowe) konsultacja przez telefon, komputer lub tablet nie jest prowadzona oraz zalecany jest najszybszy kontakt z najbliższą placówką medyczną.
 9. W zależności od oceny stanu psychicznego pacjenta psycholog może podjąć decyzję o konieczności konsultacji psychiatrycznej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w celu realizacji Umowy.
 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, gromadzone dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
 3. Po zakończeniu świadczenia numer telefonu, wiadomości e-mail i wszystkie wiadomości otrzymane od Usługobiorcy zostaną zarchiwizowane spełniając standardy bezpieczeństwa. Usługę uznaje się za zakończoną po upływie 30 dni od otrzymania ostatniej wiadomości od Usługobiorcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie https://oliwiasamelak.pl/regulamin/.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Usługobiorców Serwisu.
 3. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie https://oliwiasamelak.pl/regulamin/.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa lokalnego, właściwego dla siedziby Usługodawcy, w szczególności: ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.).